Jste v sekci: Praktické informace

Náhrada podle § 102 stavebního zákona v důsledku vydání územního opatření o stavební uzávěře

Ustanovení § 102 odst. 1 a dále odst. 5 až 7 stav. zákona se týká nároku na náhradu pro vlastníka pozemku nebo stavby, jehož vlastnická práva byla omezena vydáním územního opatření o stavební uzávěře, pokud mu tím byla způsobena majetková újma. V této souvislosti je třeba připomenout, že stavební uzávěru lze vydat nejen v případech, kdy je připravován nový územní plán nebo změna ÚP, ale též podle jiného rozhodnutí či opatření v území (např. z důvodu protipovodňové ochrany, ochrany obyvatelstva apod.). V prvním případě je trvání stavební uzávěry časově omezeno (do doby vydání územního plánu, případně maximálně do …), v jiných případech (rozhodnutí podle jiných předpisů) může být stavební uzávěra trvalá. Stavební zákon neřeší způsob výpočtu náhrad v případě časově omezené stavební uzávěry. Pravděpodobně by vlastník musel prokázat a vyčíslit újmu, která mu vznikla z důvodu nutnosti časového odložení jeho investice. V případě, že by po stavební uzávěře došlo ke zrušení zastavitelnosti, nemohlo by se jednat o odložení, ale případ by byl posuzován jako úplné zrušení a náhrada by se uplatňovala pouze tehdy, kdyby ke zrušení došlo v kratší než pětileté lhůtě od určení pozemku k zastavění.