Jste v sekci: Praktické informace

Podrobná prostorová regulace v územních plánech neplatí !

Od 1.1.2013 je v účinnosti novela stavebního zákona, která mimo jiné zavádí jasná pravidla do podrobnosti prvků prostorové regulace územního plánu a regulačního plánu. Zejména „staré“ územní plány (sídelních útvarů, resp. obcí) totiž často obsahují velmi podrobné prvky prostorové regulace zástavby, např. sklony a tvary střech, výšky říms, směry hřebenů střech, stavební čáry, vzdálenost staveb k hranicím pozemků a jiným stavbám apod. Podle aktuálního znění stavebního zákona takovéto prvky patří pouze do regulačního plánu a ne do plánu územního. Do územního plánu patří pouze výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby (např. bloková, soliterní, řadová  apod.), stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a stanovení intenzity jejich využití.

A co je velmi důležité – neplatí to jen pro nově pořizovanou dokumentaci, ale (od 1.1.2013) i zpětně pro všechny schválené nebo vydané „staré“ i „nové“ územní plány. Tato informace ještě není zcela známá a zažitá, proto odkazuji na níže uvedené paragrafy. Důležitost tohoto principu je podtržena přechodným ustanovením čl. II. odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb., kde se praví, že části územně plánovací dokumentace, které jsou podle aktuálního znění stavebního zákona s tímto zákonem v rozporu, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně se musí z této dokumentace vypustit. Pokud Vás jako stavebníky tedy obec nebo stavební úřad s odvoláním na územní plán nutí respektovat uvedené podrobné prvky, je to protizákonné a můžete se bránit.

související odkazy:

zák. 183/2006 Sb., §43 odst. 3 (stavební zákon, v novelizovaném znění)

zák. 350/2012 Sb., čl. II., odst. 4 (přechodná ustanovení k novele stavebního zákona)

vyhl. 500/2006 Sb., příl. č. 7 (obsah územního plánu)

vyhl. 500/2006 Sb., příl. č. 11 (obsah regulačního plánu)