Jste v sekci: Praktické informace

Veřejně prospěšné stavby, vyvlastnění, předkupní právo

Toto poměrně složité téma není dosud všude zcela správně chápáno a aplikováno. Navíc i zde došlo novelou stavebního zákona od 1.1.2013 ke změnám. Proto jsem pro vlastní i Vaši potřebu sestavil přehlednou tabulku, která zobrazuje jak původní legislativní stav do konce roku 2012, tak stav po novele účinné od 1.1.2013.

Možnosti vyvlastnění řeší §170, předkupní právo §101 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.).

 

Jak je vidět, zásadní změnou je, že pro veřejně prospěšná opatření (např.  pro prvky územního systému ekologické stability = ÚSES) již není možné uplatňovat a do katastru zapisovat předkupní právo, je však možné (jako dosud) vyvlastnění. Zařazení těchto opatření do příslušného seznamu s možností vyvlastnění však rozhodně není povinné a mělo by být uplatňováno jen v odůvodněných případech.

Důležité je, že pokud platné územní plány podle dřívější právní úpravy obsahují uplatnění předkupního práva pro veřejně prospěšná opatření (včetně ÚSES), pak se toto vymezení nesmí použít, při nejbližší změně se musí z územního plánu vypustit a navíc je obec povinna bez zbytečného odkladu zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na výmaz tohoto předkupního práva (přechodná ustanovení k novele stavebního zákona – zák. č. 350/2012 Sb., čl. II, odst. 4. a 9.).

Již dříve platilo a zdůrazňuje se i nyní, že pro liniové stavby technické infrastruktury (nadzemní a podzemní vedení, snad jen s výjimkou povrchově vedených horkovodů) nelze uplatňovat předkupní právo, protože k jejich realizaci stačí omezení vlastnického práva (druh vyvlastnění) věcným břemenem. Pozemky se tedy nebudou vykupovat (vyvlastňovat), proto se předkupní právo neuplatňuje. V seznamu staveb a opatření pro vyvlastnění (v územním plánu) se přímo neuvádí, zda jde o úplné vyvlastnění (odejmutí vlastnických práv) nebo jen jejich omezení věcným břemenem, uvádím to jen pro ilustraci vztahu k předkupnímu právu. Jednoduše řečeno - tam, kde stačí věcné břemeno, není předkupní právo.

Stavby veřejné dopravní a neliniové technické infrastruktury umožňují jak vyvlastnění, tak uplatnění předkupního práva současně.  Předkupní právo je však nutné uplatňovat velmi obezřetně, a to jen v případech, kdy jsou k dispozici prostředky na výkup pozemků. Nevyužitou nabídkou vlastníka k odprodeji by totiž mohla zaniknout i budoucí možnost vyvlastnění.

Pokud je předkupní právo v územně plánovací dokumentaci uplatňováno, musí být dokumentace nejpozději ve fázi návrhu pro veřejné projednání opatřena seznamem konkrétních pozemků s návrhem uplatnění předkupního práva, kde se uvádí (kromě identifikačních údajů k pozemkům) v čí prospěch a případně k jakému účelu (využití) je předkupní právo zřizováno (vyhl. č. 500/2006 Sb., příloha č. 7., odst. I.(1) h)). Po vydání územního plánu se pak tento seznam zasílá k zápisu do katastru nemovitostí na příslušný katastrální úřad.