Jste v sekci: Praktické informace

Vztahuje se stavební uzávěra také na terénní úpravy ?

Stavební zákon rozlišuje „malé“ terénní úpravy do 1,5m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady (viz § 80 odst. 3 písm. a) stav. zákona). Aby terénní úprava byla „malá“, musejí být současně splněny všechny uvedené parametry a podmínky. Dle uvedeného ustanovení a dále dle § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pro tyto úpravy není vyžadováno územní rozhodnutí nebo územní souhlas ani stavební povolení nebo ohlášení. Z toho vyplývá, že uvedené „malé“ terénní úpravy nelze zakázat ani stavební uzávěrou, protože pro ně není vedeno žádné řízení.

Ostatní terénní úpravy vyžadují vždy minimálně ohlášení. Pro ně současně platí možnost jejich zákazu nebo omezení stavební uzávěrou. Stavební uzávěra je definována jako opatření zakazující nebo omezující (v nezbytném rozsahu) stavební činnost. Stavební uzávěrou nelze omezit nebo zakázat udržovací práce. Příslušné „větší“ terénní úpravy je možné za stavební činnost považovat. Pojem „stavební činnost“ není v zákoně přímo definován, je však v § 3 odst. 5 definován pojem „stavební záměr“, kam patří podle okolností stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba. Z uvedeného výčtu a z § 97 odst. 1 stav. zákona vyplývá, že stavební uzávěra se povinně netýká pouze údržby. Konkrétní znění opatření o stavební uzávěře může okruh zákazů nebo omezení specifikovat a může též obsahovat zásady pro udělování výjimek. Pokud je odůvodněným zájmem terénní úpravy do stavební uzávěry zahrnout, pak doporučuji v textu uvést, že stavební uzávěra se vztahuje také na terénní úpravy s výjimkou úprav uvedených v § 80 odst. 3 písm. a) stav. zákona.