Jste v sekci: Praktické informace

Vztahy mezi územním rozhodnutím, územním plánem a stavební uzávěrou

Zcela jednoznačný a ustálený názor je v otázce závaznosti pravomocných územních rozhodnutí pro územní plány. Zpravidla jsou ÚR do územních plánů přebírány, resp. jsou územním plánem respektovány. V odůvodněných případech (a v odůvodnění územních plánů by takové případy měly být skutečně konkrétně odůvodněny z hlediska veřejných zájmů) není potřeba vydaná a pravomocná rozhodnutí vždy respektovat. Výkon práv vyplývajících z územních rozhodnutí vydáním takového územního plánu není narušen; platnost ÚR lze i prodlužovat a vydávat na jeho základě stavební povolení. Nelze ale vydávat změny ÚR nebo nová ÚR, pokud by byly v rozporu s již vydanou a účinnou územně plánovací dokumentací.

Podle stejné logiky (i s ohledem na to, že stavební uzávěra i územní plán se vydávají formou opatření obecné povahy) lze komentovat vztah mezi územním rozhodnutím a stavební uzávěrou. Vydáním územního opatření o stavební uzávěře nelze zastavit ani omezit výkon pravomocného územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí lze z moci úřední zrušit pouze v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření (viz § 94 odst. 3 stavebního zákona), tedy jen na základě vydané územně plánovací dokumentace, která takovéto stavby nebo opatření obsahuje.